Personuppgiftshantering

Polarbröd är ansvarig för behandling av personuppgifter på den här webbplatsen. Vi är mycket angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter vi har om dig behandlas enligt de grundläggande principer som finns i dataskyddsförordningen. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet. Det är viktigt att du känner dig trygg när du anförtror Polarbröd dina personuppgifter. Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder uppgifterna till exempel för att ge dig service och support, hantera reklamationsärenden, fullgöra avtal eller informera om tjänster, erbjudanden och vår verksamhet.

Samtycke

När så krävs inhämtar Polarbröd samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter. I samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss får du information om behandlingen, till exempel vilka rättigheter du har, för vilket ändamål uppgifterna kommer att användas, vem inom Polarbröd som är ansvarig för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer att sparas. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att invända mot och begränsa behandlingen samt få uppgifterna raderade eller flyttade. Du har även rätt att efter begäran, en gång per år kostnadsfritt, få reda på om Polarbröd behandlar dina personuppgifter. Om behandling sker kommer du efter en sådan begäran att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån de inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och vem eller vilka som har åtkomst till informationen. Polarbröd kommer på din begäran eller eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Vid begäran kommer vi, innan vi lämnar ut dina personuppgifter, att säkerställa din identitet genom att, i första hand, skicka mail via en digital brevlåda eller be dig komma in fysiskt och legitimera dig. I andra hand skickar vi informationen i ett fysiskt brev till din folkbokföringsadress. Om du vill få veta om Polarbröd behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta oss via e-post info@polarbrod.se, telefon 010-450 60 00 eller på postadress Polarbröd AB, Ställverksvägen 14, 942 82 Älvsbyn.

Sociala medier

För närvarande kan du följa Polarbröd via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn.

Du kan följa Polarbröd på Facebook genom Polarbröd AB
Twitter genom @PolarbrodAB
Instagram genom polarbrod
LinkedIn genom Polarbröd AB

På dessa konton ansvarar Polarbröd endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar, inte personuppgifter som andra lämnar. Ny dataskyddsförordning Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda mot intrång i den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. GDPR har strängare krav på hur företag som hanterar personuppgifter, vilket ytterligare förstärker den enskildes rättigheter.